314,687 R$
ROBUX VIPSERVER
พร้อมจำหน่าย
176,756,983 R$
ยอดขาย Robux
กับระบบซื้อขาย Auto
211,456
รายการ
กับระบบบริการต่างๆ
476,853
จำนวนสมาชิกทั้งหมด
ที่ใช้บริการกับร้านเรา

ประวัติผู้ใช้งานเว็บต่างๆ